Privacy beleid

Organisatie Naam: Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’
Adres: Ermerstraat 3,
7845 TA, Holsloot
Telefoonnummer: 0591 – 564119
E-mail: info@onskinderparadijs.nl
KvK: 01139262

Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ draagt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ handelt vanuit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor vragen en/of opmerkingen over deze overeenkomst kunt u zich wenden tot Ivonne Benne bereikbaar via info@onskinderparadijs.nl of 06-48251096.


Definities
In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: AVG: Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. Deze privacywetgeving geldt sinds 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie.


Cliënt: degene die middels een verwijzing/beschikking/indicatiestelling door het zorgkantoor, gemeente of anderszins vanuit logeren/verblijf of dagbesteding begeleiding krijgt vanuit de zorgboerderij en zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.


Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de cliënt).

Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken, opvragen etc. etc.


Datalek: een inbreuk op de beveilig die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verwerkt persoonsgegevens van cliënten.
Bij aanmelding op Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om zorg op maat te kunnen leveren.
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ vraagt schriftelijk toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens aan de gezaghebbenden indien de cliënt beneden de 16 jaar is .
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ vraagt schriftelijk toestemming aan de cliënt zelf indien de cliënt 16 jaar of ouder en wilsbekwaam is.
Toestemming voor het verwerken van gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om ingeschreven te staan bij Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verwerkt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de juiste zorg te kunnen verlenen zoals beschreven in het zorgplan of indien het verwerken een wettelijke verplichting betreft.
Indien Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ voornemens is de persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan het kunnen verlenen van de juiste zorg of het voldoen aan de wet, informeert Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ de cliënt(en) vóór verwerking van informatie over dat doel. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: naam cliënt, geboortedatum cliënt, adres cliënt,
e-mailadres en telefoonnummer cliënt, BSN cliënt, medicatiegebruik, beschikkingen, indicaties, diagnostiek en zorgplannen.
Persoonsgegevens die vallen onder de bijzondere categorieën zoals beschreven in artikel 9 lid 1 van algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden niet verwerkt tenzij voldaan wordt aan één van de voorwaarden genoemd in artikel 9, lid 2.
Bij persoonsgegevens bijzondere categorieën valt te denken aan ras, etnische afkomst, politieke opvattingen en religieuze overtuigingen.

Rechten cliënten
De cliënt heeft het recht om van Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.
Naast recht tot inzage in persoonsgegevens heeft de cliënt het recht tot inzage in die informatie zoals genoemd in artikel 14, lid 1 a t/m h. Hierbij valt te denken aan inzage in verwerkingsdoeleinden, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegeven zijn of zullen worden verstrekt en de bewaartermijn.

Naast inzage heeft de cliënt het recht Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt. De cliënt heeft bovendien het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. De cliënt heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit) wat inhoud dat de cliënt een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar de cliënt of een (door de cliënt genoemde) organisatie te sturen. De cliënt heeft het recht op vergetelheid .
Dit houdt in dat Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen indien een cliënt hierom vraagt. De cliënt heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit houdt in dat Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens zenden aan info@onskinderparadijs.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de desbetreffende cliënt is gedaan, vraagt Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Ter bescherming van de privacy wordt geadviseerd om de pasfoto, de machine readable zone (strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ reageert zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op het ingediende verzoek. De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (nationale toezichthouder).
Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kosten
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ brengt bij de cliënt geen kosten in rekening voor het inzien van gegevens.Indien de verzoeken van de cliënt ongegrond of buitensporig zijn, kan Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de gemaakte administratieve kosten. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.


Bewaren van gegevens
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verwerkt alleen informatie in de periode dat de cliënt ingeschreven staat op Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’. Indien de cliënt overstapt van zorgaanbieder, wordt schriftelijk toestemming gevraagd om het cliëntdossier met de nieuwe zorgaanbieder te delen. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ bewaart persoonsgegevens nooit langer dan nodig is. In de Wmo en de Jeugdwet is een wettelijke bewaartermijn van minimaal vijftien jaar vastgesteld te rekenen vanaf het tijdstip dat de overeenkomst is beëindigd. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) wordt een maximum bewaartermijn van vijftien jaar voorschreven. Verwerkingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet langdurige zorg (WIz) kunnen hieronder vallen. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verwijdert in ieder geval binnen vier weken na sluiting van een vacature alle persoonlijke gegevens van de sollicitant. Indien sprake is van een open sollicitatie, wordt deze tot een jaar na ontvangst van de sollicitatie bewaard.

Beveiligingsmaatregelen
De informatie die door Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ wordt verwerkt, staat dusdanig beveiligd opgeslagen dat onbevoegden geen toegang kunnen hebben tot deze informatie. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie nooit op een onbeveiligde locatie staat geregistreerd in die mate dat deze informatie is te herleiden tot de betreffende persoon . Er is sprake van pseudonimisering en versleuteling, systemen om integriteit en beschikbaarheid te garanderen en procedures om de genomen maatregelen periodiek te testen. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ maakt gebruik van een beveiligd elektronisch cliëntendossier dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de privacywetgeving AVG.

Delen van gegevens met derden
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verkoopt geen gegevens aan derden. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verstuurt nooit persoonsgegevens via een onbeveiligde e-mail. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ deelt alleen persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de juiste zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ deelt alleen gegevens met bevoegde partijen die zich daarvoor kunnen legitimeren en een duidelijk beveiligingsprotocol hebben. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ heeft een verwerkersovereenkomst met derden die persoonsgegevens van Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ verwerken (zoals de leverancier van het cliëntendossier). Hierin staan afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en datalekken.

Geheimhouding en toegang tot gegevens door medewerkers
Voor iedereen die in dienst is van Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ geldt een geheimhoudingsplicht. Alle werknemers, stagiaires, vrijwilligers en eventuele anderen die werkzaam zijn op Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ tekenen voordat zij in dienst treden een geheimhoudingsverklaring. Het is voor medewerkers niet toegestaan om informatie uit het systeem over te nemen. Bovendien is vastgelegd welke medewerkers recht hebben op het inzien van welke informatie. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ beperkt de toegang door de medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ zorgt er voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Acties in geval van datalek
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ streeft ernaar om het onrechtmatig verkrijgen van gegevens te voorkomen. Indien onverhoopt mogelijk een datalek heeft plaatsgevonden, wordt door Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ zo spoedig mogelijk een nader onderzoek ingesteld. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ neemt maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor cliënt(en) te voorkomen. Zoals de wet voorschrijft, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo snel als mogelijk gemeld aan de persoon/personen van wie de persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken. Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ houdt een register van datalekken bij.

Register van verwerkingsactiviteiten
Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ is wettelijk verplicht een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Hierin staat vermeld welke gegevens opgeslagen worden, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie deze gegevens gedeeld kunnen worden, welke bewaartermijnen gelden en welke beveiligingsmaatregelen genomen zijn.

Cookies
In de cookie policy die hier staat, vindt u specifieke informatie over het gebruik van cookies. Als Zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ een eigen website heeft zal het cookie beleid aangepast worden en zal de webhost verzocht worden deze aan te passen op basis van de AVG richtlijnen. Tevens zal de webhost en ICT beheerder verzocht worden tot het continu updaten van de internet beveiligingen.

Ons Kinderparadijs

Ermerstraat 3
7845 TA Holsloot

Tel: 0591-564119
E-mail: info@onskinderparadijs.nl

KvK nr: 01139262
TOP